Reisebetingelser
Last ned våre reisebetingelser her.

FORBEHOLD OM ENDRINGER 

Alle priser er basert på dagens tariffer, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen. Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Informasjon om planlagte endringer blir tilsendt den enkelte før avreise.

Flyskatter kan endre seg og blir endelig satt ved utsendelse av siste faktura som blir sendt ut cirka åtte uker før avreise.


BEKREFTELSE

En bestilling er bindende når Drømmereiser AS har mottatt en muntlig eller skriftlig bekreftelse. Endelig pris er ikke garantert før en endelig bekreftelse er gjort. Etter at bekreftelse er sendt ut, gjelder fortsatt forbehold om endringer i avsnittet ovenfor. Noen ganger ønsker leverandør eller flyselskap en tidligere bekreftelse med betaling for å unngå prisøkning. Da tar vi kontakt med kunden for å høre om en tidligere betaling er aktuelt.


DEN REISENDES PLIKTER

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at alle dokumenter er riktige i forhold til navn, datoer osv. Drømmereiser AS må kontaktes umiddelbart om noe ikke skulle stemme.

Dersom den reisende ikke er norsk statsborger, er den pliktet til å opplyse om dette ved bestilling av reisen. Reisende er også pliktet til å opplyse dersom de har spesielle allergier som skal tas hensyn til eller om vedkommende har med seg spesialbagasje på reisen (sportsutstyr, barnevogn, bilstol, osv).

Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l. Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.


BETALING OG BETINGELSER:

Depositum på kr. 2000,- per reisende betales til Drømmereiser AS innen 7 dager etter bestillingen, eller om regler krever det, etter endelig bekreftet reise. Reisen betales i sin helhet til Drømmereiser AS senest seks uker før avreise. ?I noen tilfeller krever leverandører et høyere depositum, og depositumsfaktura vil bli justert deretter.

Det er et gebyr ved betaling av kredittkort. Denne andelen er 1,85% av hele summen og legges til ved betaling. Vi har avtale med VISA, Mastercard/Eurocard og Diners. ?Ved betaling med American Express tilkommer et gebyr på 3,85%?

Flybillettene kan avbestilles frem til de skrives ut. Ved avbestilling etter at billetter er skrevet ut er det ingen refusjon av disse.

Flybilletter og andre reisedokumenter vil bli sendt per e-post cirka to uker før avreise.? ?Betalingsbetingelsene kan variere i forhold til hvilke regler som man må forholde seg til i forhold til Drømmereiser AS sine leverandører. Ved kjøp av flybilletter til kampanjepris og spesialtilbud, kan fristen på forfallsdato være mindre enn 6 uker. Ved bestilling senere enn 45 dager før avreise forfaller hele beløpet til betaling umiddelbart.

ENDRING
Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr 200,- per person per endring, dersom Drømmereiser AS har mulighet til å etterkomme de nye ønsker.
Endring av navn på flybilletter før dokumentutstedelse er ikke mulig uten å betale gebyr. Gebyrets størrelse avhenger av flyselskap og billettype. I noen tilfeller er det ikke mulig å gjøre endringer i det hele tatt. Etter at flybilletten er skrevet ut er det ikke mulig å gjøre endringer.
Ved endring i antall reisende uavhengig av årsak kan føre til endring i pris per person. Denne endringen kan skje fordi mange transport- og safariselskaper tar betalt per bil og ikke per person.

VED AVBESTILING FØR AVREISEN GJELDER FØLGENDE REGLER:

Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen.
Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden.
Ved avbestilling 8 uker eller mer før avreise er avbestillingskostnaden beløpet som ble betalt som depositum.
Mindre enn 8 uker: 60 % gebyr
Mindre enn 6 uker: 80 % gebyr
Mindre enn 4 uker 100 % gebyr
- ved kjøp av kampanje flybilletter er det ingen refusjon - noen flybilletter kan refunderes delvis og beløp varierer fra flyselskap til flyselskap. Beløp for gebyr vil bli opplyst ved forespørsel i de ulike tilfellene.
Refusjon på avbestilt reise har en behandlingstid på 2 – 3 uker og et ekspedisjonsgebyr på kr 200,- vil bli belastet.

REISEFORSIKRING
Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet. En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved tyveri, ulykker, sykdom, og lignende. Drømmereiser AS er agent for Gouda Reiseforsikring og er behjelpelig med bestilling av reiseforsikring.

AVBESTILLINGSFORSIKRING
Merk at avbestillingsforsikringen må tegnes samtidig som du bestiller reisen.
Denne kan ikke bestilles eller avbestilles i etterkant. Har du egen avbestillingsforsikring i forsikringsselskap/kortselskap, gjelder disse regelverk. Drømmereiser AS er agent for Gouda Reiseforsikring og er behjelpelig med bestilling av avbestillingsforsikring.

BETINGELSER SPESIELT FOR AFRIKA:
Vi gjør oppmerksom på at det i Afrika kreves et depositum på 25 % ved reservasjon og de har forholdsvis strenge avbestillingsregler. Reisen betales i sin helhet til Drømmereiser AS senest åtte uker før avreise.

AVBESTILLING/ UTEBLIVELSE
Ved avbestilling før dokumentutstedelse beholder Drømmereiser AS depositumet i sin helhet. Landarrangementet kan ikke avbestilles kostnadsfritt etter muntlig eller skriftlig bekreftelse, se punktet om betaling og betingelser ovenfor. Vi anbefaler alle våre kunder å tegne reise og avbestillingsforsikring. Vennligst gi beskjed ved bekreftelse dersom reiseforsikring ønskes av oss.

KLAGE
Hvis reisende mener å ha grunn til å klage over arrangementer, skal dette påpekes først på reisemålet/ bosted, hvis ikke dette fører frem så skal kunden kontakte vår lokale agent på stedet. Kontaktinformasjon står i reisedokumentene. Hvis kunden føler han ikke får den hjelp som behøves, kan kunden kontakte Drømmereiser AS.
Dersom kunden ønsker å påberope seg en mangel etter at pakkereisen har påbegynt, skal han gi arrangøren eller formidler melding om dette (som nevnt over) når han har oppdaget ”mangelen”. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg reklamasjon. Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter. Klagefrist er satt til 4 uker etter reisens avslutning og skal være skriftlig.

ANSVAR:
Drømmereiser AS opptrer kun som agent for leverandørene. Byrået står således ansvars fritt for skade eller tap som måtte oppstå under reisens avvikling. Det vises også til flyselskapenes ansvarsbetingelser, inntatt i flybilletten. Omkostninger som oppstår pga. streik, start eller landingsforbud, forsinkelser, værforhold og andre forhold som ikke skyldes forsømmelser fra arrangøren må bæres av den reisende selv. Videre står Drømmereiser AS ansvarsfri for tap eller skade på personlige effekter tilhørende de reisende.
Drømmereiser AS er medlem av Reisegarantifondet - se evt. link til RGF på våre nettsider www.drommereiser.no eller www.rgf.no. Vi viser også til Lov om pakkereiser – se fullstendig lovtekst hos Lovdata http://www.lovdata.no/all/nl-19950825-057.html 

FORCE MAJEURE
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punkt inntreffer på reisen og dette innebærer en reell risiko for kunden.

Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det hun har betalt for pakkereisen. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom hun inngikk avtalen til tross for at hun kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.
Vi forholder oss til landinformasjon gitt av UD: http://www.landsider.no 

VISUM
For norske statsborgere kreves det visum til flere av våre destinasjoner. Dette vil bli opplyst om i våre reisebekreftelser. For andre nasjonaliteter bør dette sjekkes med konsulater eller ambassader.

VAKSINER
Det er den reisendes ansvar å undersøke aktuelle vaksiner for reisemålet, og vi anbefaler at man tar kontakt med sitt lokale vaksinasjonskontor som har oppdatert informasjon.


Design & utvikling: Digi Publishing AS

Cookies