fbpx

Reisebetingelser og sentrale rettigheter etter pakkereiseloven:

Reisende vil motta alle viktige opplysninger om pakkereisen før pakkereiseavtalen inngås.

Det er alltid minst én næringsdrivende som er ansvarlig for korrekt levering av alle reisetjenestene som inngår i avtalen.

Reisende får et nødnummer eller opplysninger om et kontaktpunkt der de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.

Reisende kan overdra pakkereisen til en annen person, etter et rimelig varsel og eventuelt mot tilleggskostnader.

Prisen på pakkereisen kan bare økes dersom bestemte kostnader øker (for eksempel prisen på drivstoff), og dersom dette uttrykkelig er fastsatt i avtalen. Prisen kan uansett ikke økes senere enn 20 dager før pakkereisen begynner. Dersom prisen økes med mer enn 8 prosent av prisen på pakkereisen kan den reisende avbestille pakkereisen. Dersom arrangøren forbeholder seg retten til å øke prisen, har den reisende rett til prisreduksjon dersom de relevante kostnadene reduseres.

Reisende kan avbestille reisen uten å betale gebyr og få tilbakebetalt alle innbetalte beløp i sin helhet dersom et av pakkereisens vesentligste elementer, bortsett fra prisen, endres vesentlig. Dersom den næringsdrivende som er ansvarlig for pakkereisen, avlyser pakkereisen før den begynner, har den reisende rett til tilbakebetaling og eventuelt til erstatning.

Reisende kan ved ekstraordinære omstendigheter avbestille pakkereisen før den begynner uten å betale gebyr, for eksempel dersom det er alvorlige sikkerhetsproblemer på reisemålet som sannsynligvis vil påvirke pakkereisen.

I tillegg kan reisende til enhver tid før pakkereisen begynner avbestille pakkereisen mot et passende og begrunnet gebyr.
Dersom vesentlige elementer av pakkereisen ikke kan leveres som avtalt etter at pakkereisen har begynt skal den reisende tilbys passende alternative arrangementer uten tilleggskostnader. Den reisende kan si opp avtalen uten å betale gebyr dersom tjenestene ikke leveres etter avtalen, dette i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke avhjelper problemet.

Reisende har også rett til prisreduksjon og/eller erstatning dersom reisetjenestene ikke leveres eller leveres på en mangelfull måte.

Arrangøren må yte bistand til reisende i vanskeligheter.

Dersom arrangøren blir insolvent, vil innbetalte beløp bli tilbakebetalt. Dersom arrangøren blir insolvent etter at pakkereisen er begynt, og transport inngår i pakkereisen, er den reisendes hjemtransport dekket av garantien. Drømmereiser AS har stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet. Dersom tjenestene ikke leveres på grunn av Drømmereiser AS`s insolvens, kan den reisende kontakte Reisegarantifondet:

Reisegarantifondet
Boks 227 Sentrum
4001 Stavanger
Telefon: 51 85 99 40
E-post: firmapost@rgf.no

www.rgf.no

Forbehold om endringer

Alle priser er basert på dagens tariffer, avgifter og valutakurser.
Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen.
Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Informasjon om planlagte endringer blir tilsendt den enkelte før avreise.
Flyskatter kan endre seg og blir endelig satt ved utsendelse av siste faktura som blir sendt ut cirka seks uker før avreise.

Bekreftelse

En bestilling er bindende når Drømmereiser AS har mottatt en muntlig eller skriftlig bekreftelse. Endelig pris er ikke garantert før en endelig bekreftelse er gjort. Etter at bekreftelse er sendt ut, gjelder fortsatt forbehold om endringer i avsnittet ovenfor. Noen ganger ønsker leverandør eller flyselskap en tidligere bekreftelse med betaling for å unngå prisøkning. Da tar vi kontakt med kunden for å høre om en tidligere betaling er aktuelt.

Den reisendes plikter

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at alle dokumenter er riktige i forhold til navn, datoer osv. Drømmereiser AS må kontaktes umiddelbart om noe ikke skulle stemme.
Dersom den reisende ikke er norsk statsborger, er den pliktet til å opplyse om dette ved bestilling av reisen. Reisende er også pliktet til å opplyse dersom de har spesielle allergier som skal tas hensyn til eller om vedkommende har med seg spesialbagasje på reisen (sportsutstyr, barnevogn, bilstol, osv).
Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l. Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

Betaling og betingelser

Depositum på kr. 3000,- per reisende betales til Drømmereiser AS innen 7 dager etter bestillingen, eller om regler krever det, etter endelig bekreftet reise. Reisen betales i sin helhet til Drømmereiser AS senest seks uker før avreise. I noen tilfeller krever leverandører og/eller flyselskap en høyere innbetaling, og første faktura vil bli justert deretter. Ved betaling med Visa og Mastercard tilkommer et gebyr på 1,85% på reisens totalpris. Flybillettene kan avbestilles frem til de skrives ut. Ved avbestilling etter at billetter er skrevet ut er det ingen refusjon av disse. Flybilletter og andre reisedokumenter vil bli sendt per mail cirka tre uker før avreise. Betalingsbetingelsene kan variere i forhold til hvilke regler som man må forholde seg til i forhold til Drømmereiser AS sine leverandører. Ved kjøp av flybilletter til kampanjepris og spesialtilbud, kan fristen på forfallsdato være mindre enn 6 uker. Ved bestilling senere enn 45 dager før avreise forfaller hele beløpet til betaling umiddelbart.

Endring

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr 200,- per person per endring, dersom Drømmereiser AS har mulighet til å etterkomme de nye ønsker.
Endring av navn på flybilletter før dokumentutstedelse er ikke mulig uten å betale gebyr. Gebyrets størrelse avhenger av flyselskap og billettype. I noen tilfeller er det ikke mulig å gjøre endringer i det hele tatt.
Etter at flybilletten er skrevet ut er det ikke mulig å gjøre endringer.
Ved endring i antall reisende uavhengig av årsak kan føre til endring i pris per person.
Denne endringen kan skje fordi mange transport- og safariselskaper tar betalt per bil og ikke per person.

Ved avbestilling før reisen gjelder følgende regler

Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen.
Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden.
Beløp for gebyr vil bli opplyst ved forespørsel i de ulike tilfellene.

Ved avbestilling 8 uker eller mer før avreise er avbestillingskostnaden beløpet som ble betalt som depositum.

Ved kjøp av kampanjeflybilletter er det ingen refusjon – noen flybilletter kan refunderes delvis og beløp varierer fra flyselskap til flyselskap.
Refusjon på avbestilt reise har en behandlingstid på 2 – 3 uker og et ekspedisjonsgebyr på kr 200,- vil bli belastet.

Betingelser spesielt for Afrika

Vi gjør oppmerksom på at det i Afrika kreves et depositum på 25 % ved reservasjon og de har forholdsvis strenge avbestillingsregler. Reisen betales i sin helhet til Drømmereiser AS senest åtte uker før avreise.

Ved avbestilling 8 uker eller mer før avreise er avbestillingskostnaden beløpet som ble betalt som depositum.

Flybillettene kan avbestilles frem til de skrives ut. Ved avbestilling etter at billetter er skrevet ut er det ingen refusjon

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet.
En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved tyveri, ulykker, sykdom, og lignende.
Vi anbefaler at alle våre kunder har helårs-reiseforsikring.

Avbestillingsforsikring

Merk at avbestillingsforsikringen må tegnes samtidig som du bestiller reisen.
Denne kan ikke bestilles eller avbestilles i etterkant.
Har du egen avbestillingsforsikring i forsikringsselskap/kortselskap, gjelder disse regelverk.

Avbestilling/uteblivelse

Ved avbestilling før dokumentutstedelse beholder Drømmereiser AS depositumet i sin helhet.
Landarrangementet kan ikke avbestilles kostnadsfritt etter muntlig eller skriftlig bekreftelse, se punktet om betaling og betingelser ovenfor.

Klage

Hvis reisende mener å ha grunn til å klage over arrangementer, skal dette påpekes først på reisemålet/ bosted, hvis ikke dette fører frem så skal kunden kontakte vår lokale agent på stedet.
Kontaktinformasjon står i reisedokumentene.
Hvis kunden føler han ikke får den hjelp som behøves, kan kunden kontakte Drømmereiser AS.
Dersom kunden ønsker å påberope seg en mangel etter at pakkereisen har påbegynt, skal han gi arrangøren eller formidler melding om dette (som nevnt over) når han har oppdaget ”mangelen”. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg reklamasjon. Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter.
Klagefrist er satt til 4 uker etter reisens avslutning og skal være skriftlig.

Ansvar

Drømmereiser AS opptrer kun som agent for leverandørene. Byrået står således ansvars fritt for skade eller tap som måtte oppstå under reisens avvikling. Det vises også til flyselskapenes ansvarsbetingelser, inntatt i flybilletten. Omkostninger som oppstår pga. streik, start eller landingsforbud, forsinkelser, værforhold og andre forhold som ikke skyldes forsømmelser fra arrangøren må bæres av den reisende selv.
Videre står Drømmereiser AS ansvarsfri for tap eller skade på personlige effekter tilhørende de reisende.
Drømmereiser AS er medlem av Reisegarantifondet – se evt. link til RGF på våre nettsider www.drommereiser.no eller www.rgf.no. Vi viser også til Lov om pakkereiser – se fullstendig lovtekst hos Lovdata www.lovdata.no.

Visum/pass

For norske statsborgere kreves det visum til flere av våre destinasjoner.
På mange destinasjoner må også pass være gyldig i minimum 6mnd etter hjemreise.
Oppdaterte regler finner man til enhver tid hos UD.
For andre nasjonaliteter bør dette sjekkes med konsulater eller ambassader.
Det er den reisendes ansvar å påse at nødvendige papirer er i orden.

Vaksiner

Det er den reisendes ansvar å undersøke aktuelle vaksiner for reisemålet, og vi anbefaler at man tar kontakt med sitt lokale vaksinasjonskontor som har oppdatert informasjon.